آیا برای واریز فروش غرفه باید نام صاحب حساب و نام صاحب غرفه یکی باشد؟

بله حتما باید اینگونه باشد و اگر غرفه داری تقاضای واریز به شخص دیگری دارد تصویر تقاضای کتبی خود را به پشتیبانی آنلاین ارسال کند.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد ؟

مقالات مرتبط